باشگاه سفرنامه گویی اتراق، هر ماه یه گوشه ای از شهر تهران برقرار میشه و دوستان و رفقای اهل سفر، طبیعت و گردشگری که برای خودشون تجربیات خاص سفر دارن دعوت می شن تا ماگوش بدیم به تجربیات سفرشون و یا ایده هایی که برای سفر کردن و حفظ و ثبت طبیعت دارن.هر ماه تو باشگاه اتراق میتونید حضور داشته باشید و رفقای اهل سفر رو ببینید.