باشگاه سفرنامه گویی اتراق، هر ماه گوشه ای از شهر تهران برگزار می شود ، دوستان و رفقای اهل سفر، طبیعت و گردشگری که تجربیات خاص سفر دارند؛ برای ارائه تجربیات به این محفل دعوت می شوند و ایده هایی برای سفرکردن به دیگران می آموزند. حضور در این محافل برای همگان آزاد است و شما می توانید در صورت تمایل ماهانه در باشگاه اتراق حضور پیدا کنید و با دوستان اهل سفر ارتباط بگیرید.

۱۳۹۷-۰۳-۲۹
باشگاه سفرنامه خوانی اتراق

اولین باشگاه سفرنامه گویی اتراق

اولین باشگاه سفرنامه گویی اتراق
۱۳۹۷-۰۳-۲۹
باشگاه سفرنامه خوانی اتراق

دومین باشگاه سفرنامه گویی اتراق

دومین باشگاه سفرنامه گویی اتراق
۱۳۹۷-۰۳-۲۹
باشگاه سفرنامه خوانی اتراق

سومین باشگاه سفرنامه گویی اتراق

سومین باشگاه سفرنامه گویی اتراق