۱۳۹۷-۰۳-۲۸
سنگ نگاره های 40هزار ساله تیمره

سنگ نگاره های ۴۰هزار ساله تیمره

سنگ نگاره یا هنرهای صخره‌ای اسناد دسته اولی هستند که پژوهشگران را با ترجمان فرهنگ‌ها در اقلیم‌ها و زمان‌های مختلف آشنا می‌‌کنند. در جای جای سرزمین پهناور ایران سنگ نگاره های زیبایی جا خوش کرده اند، یکی از این هنرهای صخره ای جایی میان شهر گلپایگان و خمین هستند. سنگ نگاره های تیمره با 40 هزار سال قدمت.