۱۳۹۷-۰۴-۱۷

همدان ۲۰۱۸

با رای اکثریت اعضا سازمان گفتگوی همکاریهای کشورهای آسیایی شهر همدان در سال 2018 به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب و میزبان نشست سران گردشگری کشورهای عضو گفتگوی آسیایی شد.