۱۳۹۷-۰۴-۰۹
محور ساسانی ایران ثبت جهانی شد

محور ساسانی ایران ثبت جهانی شد

محور ساسانی در منطقه فیروزآباد استان فارس به عنوان بیست و سومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو و چهارمین اثر جهانی شده استان فارس امروز 9 تیرماه به ثبت جهانی رسید.