۱۳۹۷-۰۹-۱۲
قلعه سلاسل شوشتر

قلعه سلاسل شوشتر

خانه های تاریخی، کتیبه ها و آسیابها و قلعه، قلعه سلاسل یکی از ده ها اثر تاریخی است که در شمال غربی شوشتر بر بلندایی کنار رود شطیط ساخته شده است. قلعه سلاسل در ادوار مختلف تاریخی از اسلام تا قاجار محل حکومت حاکمین شوشتر و خوزستان بوده است.