۱۳۹۷-۰۷-۱۸
قلعه شیخ نصوری

بندر سیراف کجاست؟

سیراف مرکز تهیه و پردازش مروارید های با ارزش بوده و بعد از آماده سازی به آفریقا و چین و هند صادرات میشده، کشتی های قول پیکری در آن پهلو میگرفتند و امروزه آثار آن در این بند مشهود است.