۱۳۹۷-۰۵-۲۳
طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان یکی از آثار به جای مانده از دوران ساسانی است که در کوه بستان، کرمانشاه آرمیده است. این محوطه باستانی سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی را در دل خود جای داده است.