۱۳۹۷-۰۸-۰۶
خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

حوالی میدان شهرداری خیابانی وجود دارد به نام استاد سرا، در همین خیابان خانه ای تاریخی قرار دارد که محل تولد و زندگی یکی از بزرگان تاریخ سیاسی معاصر ایران است، خانه میرزا کوچک خان جنگلی رهبر آزادی خواه جنبش جنگل