۱۳۹۷-۰۹-۱۴
روستای ابیانه

روستای ابیانه

قدمت روستای ابیانه به 1500 سال پیش بر میگردد. در روستا خانه هایی با معماری دوران سلجوقیان، قاجاریان، ساسانیان و صفویان دیده می شود. خانه های روستا به صورت پلکانی و بر شیب دامنه کوه به صورت مربعی با کوچه های باریک و خاک محلی سرخ رنگ ساخته شده است