۱۳۹۷-۰۵-۲۱

حسینیه امینی ها

حسینیه امینی ها بخشی از شانزده عمارت تو در تو و پیوسته ای است كه در سال 1275 ه.ق به سرمایه مرحوم حاج محمد رضای امینی از تاجران قزوین ساخته شده است. حسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به عنوان حسینیه تغییر کاربری داده است.