۱۳۹۷-۰۵-۲۳
طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان یکی از آثار به جای مانده از دوران ساسانی است که در کوه بستان، کرمانشاه آرمیده است. این محوطه باستانی سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی را در دل خود جای داده است.
۱۳۹۷-۰۵-۲۱

حسینیه امینی ها

حسینیه امینی ها بخشی از شانزده عمارت تو در تو و پیوسته ای است كه در سال 1275 ه.ق به سرمایه مرحوم حاج محمد رضای امینی از تاجران قزوین ساخته شده است. حسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به عنوان حسینیه تغییر کاربری داده است.