۱۳۹۷-۰۴-۲۵
شکمگردی چیست؟

شکمگردی چیست؟

هدف اصلی شکمگردی شناخت غذاها و نوشیدنی های، سبک غذایی ملل و جوامع مختلف دنیا است. بنابراین رده بندی تخصصی و نظرات حرفه ای در این نو گردشگری مفهومی ندارد چرا که هرچه ساده تر و سنتی تر باشد گردشگراز آن لذت بیشتری می برد