۱۳۹۷-۰۵-۲۹
سازه های آبی شوشتر

سازه های آبی شوشتر

این سازه های آبی مجموعه ای از پل ها، بندها، آسیاب ها و آبشارها و کانال های عظیم هستند و هدایت کننده آب های جاری در شوشتر هستند و عمر آنها به دوران هخامنشیان باز می گردد